Prabhati und Gayaka, Leiter der ShenDo Shiatsu Schule Ammersee

Prabhati und Gayaka, Leiter der ShenDo Shiatsu Schule Ammersee